نمایه پژوهشی

پایان‌نامه تاییدشده امروز 15
پایان‌نامه دفاع شده امروز 2
رساله تایید شده امروز 1
رساله دفاع شده امروز 0
پایان‌نامه تاییدشده در ۱۴۰۰ 89803
رساله تاییدشده در ۱۴۰۰ 22108
رساله پیش‌دفاع شده در ۱۴۰۰ 4083
رساله دفاع شده در ۱۴۰۰ 942
پایان‌نامه دفاع شده در ۱۴۰۰ 30578