یازدهمین جلسه شورای سیاست گذاری شاهد و ایثارگر دانشگاه آزاد اسلامی

۰۷ آذر ۱۴۰۰ | ۱۳:۰۱ ۱۷ کد : ۳۸۹
تعداد بازدید:۱۵۱
نام تهیه‌کننده: علیرضا میرزایی AlirezaMirzaei
یازدهمین جلسه شورای سیاست گذاری شاهد و ایثارگر دانشگاه آزاد اسلامی
یازدهمین جلسه شورای سیاست گذاری شاهد و ایثارگر دانشگاه آزاد اسلامی
یازدهمین جلسه شورای سیاست گذاری شاهد و ایثارگر دانشگاه آزاد اسلامی
یازدهمین جلسه شورای سیاست گذاری شاهد و ایثارگر دانشگاه آزاد اسلامی
یازدهمین جلسه شورای سیاست گذاری شاهد و ایثارگر دانشگاه آزاد اسلامی
یازدهمین جلسه شورای سیاست گذاری شاهد و ایثارگر دانشگاه آزاد اسلامی
یازدهمین جلسه شورای سیاست گذاری شاهد و ایثارگر دانشگاه آزاد اسلامی
یازدهمین جلسه شورای سیاست گذاری شاهد و ایثارگر دانشگاه آزاد اسلامی
یازدهمین جلسه شورای سیاست گذاری شاهد و ایثارگر دانشگاه آزاد اسلامی
یازدهمین جلسه شورای سیاست گذاری شاهد و ایثارگر دانشگاه آزاد اسلامی
یازدهمین جلسه شورای سیاست گذاری شاهد و ایثارگر دانشگاه آزاد اسلامی
یازدهمین جلسه شورای سیاست گذاری شاهد و ایثارگر دانشگاه آزاد اسلامی
یازدهمین جلسه شورای سیاست گذاری شاهد و ایثارگر دانشگاه آزاد اسلامی
یازدهمین جلسه شورای سیاست گذاری شاهد و ایثارگر دانشگاه آزاد اسلامی
یازدهمین جلسه شورای سیاست گذاری شاهد و ایثارگر دانشگاه آزاد اسلامی
یازدهمین جلسه شورای سیاست گذاری شاهد و ایثارگر دانشگاه آزاد اسلامی
یازدهمین جلسه شورای سیاست گذاری شاهد و ایثارگر دانشگاه آزاد اسلامی