مراسم نامگذاری ساختمان دانشکده علوم و فناوری‌های همگرا به نام «شهید فخری‌زاده»

۰۸ آذر ۱۴۰۰ | ۱۸:۲۰ ۱۱ کد : ۳۹۱
تعداد بازدید:۲۶۱
نام تهیه‌کننده: علیرضا میرزایی AlirezaMirzaei
مراسم نامگذاری ساختمان دانشکده علوم و فناوری‌های همگرا به نام «شهید فخری‌زاده»
مراسم نامگذاری ساختمان دانشکده علوم و فناوری‌های همگرا به نام «شهید فخری‌زاده»
مراسم نامگذاری ساختمان دانشکده علوم و فناوری‌های همگرا به نام «شهید فخری‌زاده»
مراسم نامگذاری ساختمان دانشکده علوم و فناوری‌های همگرا به نام «شهید فخری‌زاده»
مراسم نامگذاری ساختمان دانشکده علوم و فناوری‌های همگرا به نام «شهید فخری‌زاده»
مراسم نامگذاری ساختمان دانشکده علوم و فناوری‌های همگرا به نام «شهید فخری‌زاده»
مراسم نامگذاری ساختمان دانشکده علوم و فناوری‌های همگرا به نام «شهید فخری‌زاده»
مراسم نامگذاری ساختمان دانشکده علوم و فناوری‌های همگرا به نام «شهید فخری‌زاده»
مراسم نامگذاری ساختمان دانشکده علوم و فناوری‌های همگرا به نام «شهید فخری‌زاده»
مراسم نامگذاری ساختمان دانشکده علوم و فناوری‌های همگرا به نام «شهید فخری‌زاده»
مراسم نامگذاری ساختمان دانشکده علوم و فناوری‌های همگرا به نام «شهید فخری‌زاده»