مراسم رونمایی از اولین کتاب زبان اشاره ایرانی با حضور دکتر طهرانچی

۲۲ آذر ۱۴۰۰ | ۲۰:۴۸ ۱۷ کد : ۴۰۲
تعداد بازدید:۱۶۵
مراسم رونمایی از اولین کتاب زبان اشاره ایرانی با حضور دکتر طهرانچی
مراسم رونمایی از اولین کتاب زبان اشاره ایرانی با حضور دکتر طهرانچی
مراسم رونمایی از اولین کتاب زبان اشاره ایرانی با حضور دکتر طهرانچی
مراسم رونمایی از اولین کتاب زبان اشاره ایرانی با حضور دکتر طهرانچی
مراسم رونمایی از اولین کتاب زبان اشاره ایرانی با حضور دکتر طهرانچی
مراسم رونمایی از اولین کتاب زبان اشاره ایرانی با حضور دکتر طهرانچی
مراسم رونمایی از اولین کتاب زبان اشاره ایرانی با حضور دکتر طهرانچی
مراسم رونمایی از اولین کتاب زبان اشاره ایرانی با حضور دکتر طهرانچی
مراسم رونمایی از اولین کتاب زبان اشاره ایرانی با حضور دکتر طهرانچی
مراسم رونمایی از اولین کتاب زبان اشاره ایرانی با حضور دکتر طهرانچی
مراسم رونمایی از اولین کتاب زبان اشاره ایرانی با حضور دکتر طهرانچی
مراسم رونمایی از اولین کتاب زبان اشاره ایرانی با حضور دکتر طهرانچی
مراسم رونمایی از اولین کتاب زبان اشاره ایرانی با حضور دکتر طهرانچی
مراسم رونمایی از اولین کتاب زبان اشاره ایرانی با حضور دکتر طهرانچی
مراسم رونمایی از اولین کتاب زبان اشاره ایرانی با حضور دکتر طهرانچی
مراسم رونمایی از اولین کتاب زبان اشاره ایرانی با حضور دکتر طهرانچی
مراسم رونمایی از اولین کتاب زبان اشاره ایرانی با حضور دکتر طهرانچی