مراسم رونمایی از سردیس شهید حاج قاسم سلیمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

۰۶ دی ۱۴۰۰ | ۱۷:۱۷ ۱۵ کد : ۴۲۰
تعداد بازدید:۱۶۶
مراسم رونمایی از سردیس شهید حاج قاسم سلیمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
مراسم رونمایی از سردیس شهید حاج قاسم سلیمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
مراسم رونمایی از سردیس شهید حاج قاسم سلیمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
مراسم رونمایی از سردیس شهید حاج قاسم سلیمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
مراسم رونمایی از سردیس شهید حاج قاسم سلیمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
مراسم رونمایی از سردیس شهید حاج قاسم سلیمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
مراسم رونمایی از سردیس شهید حاج قاسم سلیمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
مراسم رونمایی از سردیس شهید حاج قاسم سلیمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
مراسم رونمایی از سردیس شهید حاج قاسم سلیمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
مراسم رونمایی از سردیس شهید حاج قاسم سلیمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
مراسم رونمایی از سردیس شهید حاج قاسم سلیمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
مراسم رونمایی از سردیس شهید حاج قاسم سلیمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
مراسم رونمایی از سردیس شهید حاج قاسم سلیمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
مراسم رونمایی از سردیس شهید حاج قاسم سلیمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
مراسم رونمایی از سردیس شهید حاج قاسم سلیمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد