جلسه شورای سیاست گذاری حوزه شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی

۱۲ دی ۱۴۰۰ | ۱۱:۳۸ ۹ کد : ۴۳۹
تعداد بازدید:۲۳۵
نام تهیه‌کننده: علیرضا میرزایی AlirezaMirzaei
جلسه شورای سیاست گذاری حوزه شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی
جلسه شورای سیاست گذاری حوزه شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی
جلسه شورای سیاست گذاری حوزه شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی
جلسه شورای سیاست گذاری حوزه شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی
جلسه شورای سیاست گذاری حوزه شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی
جلسه شورای سیاست گذاری حوزه شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی
جلسه شورای سیاست گذاری حوزه شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی
جلسه شورای سیاست گذاری حوزه شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی
جلسه شورای سیاست گذاری حوزه شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی