واحد ارسنجان

استاناستان فارس
آدرساستان فارس، ارسنجان، بلوار دانشگاه کدپستی: ۷۳۷۶۱۵۳۱۶۱ صندوق پستی: ۱۶۸-۷۳۷۶۱
تلفن۰۷۱۴۳۵۲۳۹۰۸ _۱۲_ ۰۷۱۴۳۵۲۲۴۸۲
شماره فکس٧١٤٣٥٢٢٤٨٣
آدرس وب سایتhttp://www.iaua.ac.ir

رشته‌های تحصیلی واحد ارسنجان

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۰۰ مورد.
رشتهمقطعنوع
آموزش زبان انگلیسیکارشناسی پیوستهتمام وقت
آموزش زبان انگلیسیکارشناسی ناپیوستهتمام وقت
آموزش ریاضیکارشناسی ناپیوستهتمام وقت
آموزش و بهسازی منابع انسانیکارشناسی ارشدتمام وقت
آموزش و پرورش ابتداییکارشناسی ناپیوستهتمام وقت
اقتصاد کشاورزیکارشناسی پیوستهتمام وقت
اقتصاد کشاورزی - اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزیکارشناسی ارشدتمام وقت
اقتصاد کشاورزی - اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیستکارشناسی ارشدتمام وقت
اقتصاد کشاورزی - بازاریابی محصولات کشاورزیکارشناسی ارشدتمام وقت
اقتصاد کشاورزی - سیاست و توسعه کشاورزیکارشناسی ارشدتمام وقت
اگروتکنولوژی - فیزیولوژی گیاهان زراعیدکتری تخصصیتمام وقت
اگروتکنولوژی - فیزیولوژی گیاهان زراعیکارشناسی ارشدتمام وقت
الکتروتکنیککاردانی پیوستهتمام وقت
ایمنی صنعتی و محیط کارکارشناسی ناپیوستهتمام وقت
بیوشیمیکارشناسی ارشدتمام وقت
پرستاریکارشناسی پیوستهتمام وقت
تبریدکاردانی پیوستهتمام وقت
تربیت بدنیکاردانی پیوستهتمام وقت
تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیکارشناسی ناپیوستهتمام وقت
تربیت معلم آموزش علوم تجربیکاردانی ناپیوستهتمام وقت