واحد آزادشهر

استاناستان گلستان
آدرساستان گلستان، آزادشهر، خیابان شهید رجائی صندق پستی: ۱۳۱ کدپستی: ۸۹۹۸۵-۴۹۶۱۷
آدرس وب سایتhttp://www.iauaz.ac.ir

رشته‌های تحصیلی واحد آزادشهر

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۲۸ مورد.
رشتهمقطعنوع
آموزش زبان انگلیسیکارشناسی ناپیوستهتمام وقت
آموزش دینی و عربیکارشناسی ناپیوستهتمام وقت
آموزش و پرورش ابتداییکارشناسی ناپیوستهتمام وقت
الکتروتکنیککاردانی پیوستهتمام وقت
امور اداریکاردانی پیوستهتمام وقت
اندیشه سیاسی در اسلامکارشناسی ارشدتمام وقت
برنامه ریزی درسیدکتری تخصصیتمام وقت
برنامه ریزی درسیکارشناسی ارشدتمام وقت
پرستاریکارشناسی پیوستهتمام وقت
تاریخکارشناسی پیوستهپاره وقت
تاریخ و تمدن ملل اسلامیکارشناسی ارشدتمام وقت
تربیت بدنیکاردانی پیوستهتمام وقت
تربیت بدنی و علوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنیکارشناسی ناپیوستهتمام وقت
تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیکارشناسی ناپیوستهتمام وقت
تربیت معلم آموزش ریاضیکاردانی ناپیوستهتمام وقت
تکثیر و پرورش آبزیانکارشناسی ناپیوستهتمام وقت
تکنولوژی جنگلداریکاردانی ناپیوستهتمام وقت
تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطرکارشناسی ناپیوستهتمام وقت
جامعه شناسیکارشناسی ارشدتمام وقت
جامعه شناسی - جامعه شناسی اقتصادی و توسعهدکتری تخصصیتمام وقت