واحد اسلامشهر

استاناستان تهران
آدرساسلامشهر ، میدان نماز ، خیابان شهید صیاد شیرازی ، دانشگاه آزاد اسلامی کد پستی ۶۷۶۵۳-۳۳۱۴۷
تلفن۵۶۳۵۸۱۰۵ – ۵۶۳۵۸۱۰۶ – ۵۶۳۵۸۱۰۷
شماره فکس۵۶۳۵۶۱۷۷ – ۵۶۳۶۰۴۶۶
آدرس وب سایتhttp://www.iiau.ac.ir

رشته‌های تحصیلی واحد اسلامشهر

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۴۲ مورد.
رشتهمقطعنوع
آموزش زبان انگلیسیکارشناسی ناپیوستهتمام وقت
آموزش دینی و عربیکارشناسی ناپیوستهتمام وقت
آموزش ریاضیکارشناسی ناپیوستهتمام وقت
آموزش و بهسازی منابع انسانیکارشناسی ارشدتمام وقت
آموزش و پرورش ابتداییکارشناسی ناپیوستهتمام وقت
ادبیات عربیکارشناسی ارشدتمام وقت
ارتباط تصویریکارشناسی پیوستهتمام وقت
ارتباط تصویریکارشناسی ناپیوستهتمام وقت
اقتصادکارشناسی پیوستهتمام وقت
اگروتکنولوژی - فیزیولوژی گیاهان زراعیدکتری تخصصیتمام وقت
اگروتکنولوژی - فیزیولوژی گیاهان زراعیکارشناسی ارشدتمام وقت
برنامه ریزی درسیدکتری تخصصیتمام وقت
برنامه ریزی درسیکارشناسی ارشدتمام وقت
بیوشیمیکارشناسی ارشدتمام وقت
پژوهش هنرکارشناسی ارشدتمام وقت
تبریدکاردانی پیوستهتمام وقت
تحقیقات آموزشیکارشناسی ارشدتمام وقت
تربیت بدنیکاردانی پیوستهتمام وقت
تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیکارشناسی ناپیوستهتمام وقت
تربیت معلم آموزش ریاضیکاردانی ناپیوستهتمام وقت