رشته های تحصیلی

نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۱٬۲۶۴ مورد.
رشتهمقطع
تربیت مترجم زبان ایتالیاییکارشناسی پیوسته
تربیت معلم آموزش ریاضیکاردانی ناپیوسته
تربیت معلم آموزش علوم تجربیکاردانی ناپیوسته
تربیت معلم قرآن کریمکارشناسی ناپیوسته
ترویج و آموزش کشاورزی پایدارکارشناسی پیوسته
ترویج و آموزش کشاورزی پایدار - آموزش کشاورزی پایدار و محیط زیستدکتری تخصصی
ترویج و آموزش کشاورزی پایدار - آموزش کشاورزی پایدار و محیط زیستکارشناسی ارشد
ترویج و آموزش کشاورزی پایدار - ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعیدکتری تخصصی
ترویج و آموزش کشاورزی پایدار - ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعیکارشناسی ارشد
ترویج و آموزش کشاورزی پایدار - نوآوری و کارآفرینی کشاورزیکارشناسی ارشد
تصوف و عرفان اسلامیدکتری تخصصی
تصوف و عرفان اسلامیکارشناسی ارشد
تصویر سازیکارشناسی ارشد
تکثیر و پرورش آبزیانکارشناسی ناپیوسته
تکنولوژی آموزشیکارشناسی ارشد
تکنولوژی اتاق عملکارشناسی پیوسته
تکنولوژی اتاق عملکارشناسی ناپیوسته
تکنولوژی تولیدات دامیکاردانی ناپیوسته
تکنولوژی تولیدات گیاهیکاردانی ناپیوسته
تکنولوژی جنگلداریکاردانی ناپیوسته