مراکز رشد

ردیفنام دانشگاهآدرس وب‌سایت
۱مرکز رشد و فناوری واحد اصفهان (خوراسگان) https://tic.khuisf.ac.ir
۲مرکز رشد فناوری گیاهان دارویی (خوراسگان) http://mptic.khuisf.ac.ir
۳مرکز رشد و فناوری واحد کرمانشاه http://roshd.iauksh.ac.ir
۴مرکز رشد و فناوری واحد تبریز http://inc.iaut.ac.ir
۵مرکز رشد و فناوری واحد تهران مرکزی http://research.iauctb.ac.ir/fa
۶مرکز رشد و فناوری واحد تهران جنوب http://roshd.azad.ac.ir/fa
۷مرکز رشد و فناوری واحد تهران غرب http://roshd.wtiau.ac.ir/fa
۸مرکز رشد و فناوری واحد تهران شرق http://roshd.iauet.ac.ir/fa
۹مرکز رشد و فناوری واحد اردبیل http://roshd.iauardabil.ac.ir
۱۰مرکز رشد و فناوری واحد شیراز http://tic.iaushiraz.ac.ir/fa
۱۱مرکز رشد و فناوری واحد بوشهر http://iaubushehr.ac.ir/-159
۱۲مرکز رشد و فناوری واحد بندرعباس http://fanavar.iauba.ac.ir/fa
۱۳مرکز رشد و فناوری واحد زاهدان http://roshd.iauzah.ac.ir
۱۴مرکز رشد و فناوری واحد کرمان http://roshd.iauk.ac.ir/fa
۱۵مرکز رشد و فناوری واحد مشهد http://trc.mshdiau.ac.ir
۱۶مرکز رشد و فناوری واحد رشت http://roshd.iaurasht.ac.ir/fa
۱۷مرکز رشد و فناوری واحد زنجان http://www.iauz.ac.ir/sites/roshd
۱۸مرکز رشد واحد الکترونیکی https://roshd.iauec.ac.ir
نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۱۸ مورد.