مراکز تحقیقاتی فعال

ردیفنام مركز تحقيقاتينام واحدنام استانآدرس وب سایت
1علوم شیلاتی و فنون دریایی دکتر کیوانلاهيجانگیلانKrc.liau.ac.ir
2گياهان داروييگرگانگلستاندر حال راه اندازی
3گياهان دارويياردبيلاردبیلدر حال راه اندازی
4پسماند و پسابخوراسگاناصفهانhttps://rcw.khuisf.ac.ir
5مكانيك کاربردیتاكستانقزویندر حال راه اندازی
6شيميشهرضااصفهانhttp://RcRc.iaush.ac.ir
7مهندسي پيشرفتهشهرمجلسياصفهاندر حال راه اندازی
8بيولوژي کاربردی و تکوین جانوریمشهدخراسان رضویhttps://abrc2011.com
9مهندسي پزشكيمشهدخراسان رضویhttps://abrc2011.com
10پستهدامغانسمنانhttp://www.pistachioresearch.damghaniau.ac.ir
11ادبيات فارسي و تحقیقات عرفانیتهران جنوبتهرانhttp://crplm.azad.ac.ir
12مدلسازي و بهينه سازيتهران جنوبتهرانhttp://rcmose.azad.ac.ir/fa
13مواد پیشرفتهنجف آباداصفهانamrc.iaun.ac.ir
14بيوتكنولوژيتبريزآذربایجان شرقیhttp://iaut.ac.ir/Public/PGGroup/PG_Home.aspx?GRP=bio
15گیاهان داروئیتهرانشهر قدسhttp://rcmap.qodsiau.ac.ir
16رکز تحقیقات و پژوهش پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدراصفهاناصفهان(خوراسگان)http://new.khuisf.ac.ir/index.aspx?tempname=newmain&lang=1&sub=1
17مرکز تحقیقات انرژیگلستانعلی آباد کتولhttp://aliabadiau.ac.ir/%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C.html
18آمايش سرزمينیادگار امامتهراندر حال راه اندازی
19اكوفيزيولوژي گیاهان زراعی و دارویییادگار امامتهراندر حال راه اندازی
20علوم زمينزاهدانسیستان و بلوچستاندر حال راه اندازی
21مهندسي سطح پيشرفتهاهوازخوزستانhttp://nano.iauahvaz.ac.ir/fa
22تكثير و پرورش آبزياناهوازخوزستانhttp://abc.iauahvaz.ac.ir/fa
23رباتيك و فناوري هاي نرمتبريزآذربایجان شرقیhttp://www.iaut.ac.ir/Public/PGGroup/PG_Home.aspx?GRP=robotic
24نانو فناوري صنعتيتبريزآذربایجان شرقیhttp://www.iaut.ac.ir/Public/PGGroup/PG_Home.aspx?GRP=Nano%20technology
25كردستان شناسيسنندجکردستانhttp://www.iausdj.ac.ir/Departments/Index/57
نمایش ۱ تا ۲۵ مورد از کل ۱۶۱ مورد.