اطلاعات تماس سازمان مرکزی دانشگاه

ردیفنام و نام خانوادگیپست سازمانی/سمتشماره تلفننام ادارهشماره بلوک
۱آقای ناصر محبعلی پورمعاون اداره۱۰۱۸دبیرخانه و بایگانی۱
۲آقای بهرام خلیلیمسئول بایگانی۱۰۲۱دبیرخانه و بایگانی۱
۳آقای ایازیارسال و مراسلات داخلی۱۰۱۹دبیرخانه و بایگانی۱
۴آقای ابوالفضل رضوانینامه­رسانی۱۰۱۶دبیرخانه و بایگانی۱
۵آقای پورکسماییدبیرخانه دانشجویی۱۰۲۳دبیرخانه و بایگانی۱
۶آقای حسین غفاریدبیرخانه دانشجویی۱۰۲۳دبیرخانه و بایگانی۱
۷آقای فتحیدبیرخانه دانشجویی۱۰۲۳دبیرخانه و بایگانی۱
۸آقای کشفیاداره پاسخگویی۱۰۱۲دبیرخانه و بایگانی۱
۹آقای یزدانیاداره پاسخگویی۱۰۱۲دبیرخانه و بایگانی۱
۱۰آقای فاضلیارسال و مراسلات شهرستانها۱۰۲۲دبیرخانه و بایگانی۱
۱۱خانم شیروانیکارشناس۱۰۱۷دبیرخانه و بایگانی۱
۱۲آقای حضرتیخدمتگزار۱۰۳۰دبیرخانه و بایگانی۱
۱۳آقای محمود مجیدی کاکرودیمعاون مدیر کل۱۱۰۳اداره کل دانش آموختگان۱
۱۴آقای علیرضا بختیاریرئیس اداره۱۱۱۴اداره کل دانش آموختگان۱
۱۵آقای رامین رستمی­زادهرئیس اداره۱۱۲۲اداره کل دانش آموختگان۱
۱۶آقای مصطفی حسینیرئیس اداره۱۱۱۴اداره کل دانش آموختگان۱
۱۷آقای مجید قرقچیانکارشناس مسئول۱۱۱۷اداره کل دانش آموختگان۱
۱۸خانم طاهره زمانیکارشناس مسئول۱۱۲۴اداره کل دانش آموختگان۱
۱۹خانم الهه طاهریکارشناس مسئول۱۱۰۹اداره کل دانش آموختگان۱
۲۰آقای علی بهجوئیکارشناس۱۱۰۷اداره کل دانش آموختگان۱
۲۱آقای مختار اکبریکارشناس۱۱۱۴اداره کل دانش آموختگان۱
۲۲آقای علیرضا اسمعیلیکارشناس۱۱۲۶اداره کل دانش آموختگان۱
۲۳آقای احمد آراستهکارشناس۱۱۱۷اداره کل دانش آموختگان۱
۲۴خانم سمیه رضویکارشناس۱۱۰۸اداره کل دانش آموختگان۱
۲۵خانم مریم سرلککارشناس۱۱۰۸اداره کل دانش آموختگان۱
نمایش ۱ تا ۲۵ مورد از کل ۱٬۰۱۸ مورد.