اطلاعات تماس سازمان مرکزی دانشگاه

ردیفنام و نام خانوادگیپست سازمانی/سمتشماره تلفننام ادارهشماره بلوک
۲۲۶خانم مریم عطار اسدیكارشناس مسئول۳۶۰۵سازمان كار دفتر برنامه‌ریزی و بودجه۳
۲۲۷آقای محمدرضا معینیرئیس اداره۳۶۰۹سازمان كار دفتر برنامه‌ریزی و بودجه۳
۲۲۸-كارشناس-سازمان كار دفتر برنامه‌ریزی و بودجه۳
۲۲۹آقای گلجورئیس اداره۳۶۱۸سازمان كار دفتر برنامه‌ریزی و بودجه۳
۲۳۰آقای علیرضا عسگری گشت رودخانیمدیریت مراكز رشد و دانش بنیان۳۶۰۲اداره كل كارآفرینی و تجاری سازی۳
۲۳۱آقای شهاب تسلیمیكارشناس امور اقتصادی۳۶۰۶اداره كل كارآفرینی و تجاری سازی۳
۲۳۲آقای دكتر علیرضا مبینیمدیریت تجاری سازی و فن بازار۳۶۱۱اداره كل كارآفرینی و تجاری سازی۳
۲۳۳آقای سعید فخریكارشناس اداره مالكیت فكری۳۶۱۶اداره كل كارآفرینی و تجاری سازی۳
۲۳۴-آبدارخانه-اداره كل كارآفرینی و تجاری سازی۳
۲۳۵خانم مسرورمسئول دفتر معاونت آموزشی۳۷۱۴معاونت آموزشی و تحصیلات تكمیلی۳
۲۳۶-خط مستقیم دفتر۴۴۸۶۷۲۲۷معاونت آموزشی و تحصیلات تكمیلی۳
۲۳۷خانم حسن زادهكارشناس پژوهشی و فناوری۳۷۰۱-۳۷۰۲معاونت آموزشی و تحصیلات تكمیلی۳
۲۳۸آقای دكتر پورجممشاور۳۷۰۷معاونت آموزشی و تحصیلات تكمیلی۳
۲۳۹-تعاونی۱۰۷۰تعاونی۳
۲۴۰آقای رستمیترابری۱۰۶۰اداره ترابری۳
۲۴۱اتاق رانندگانترابری۱۰۶۱اداره ترابری۳
۲۴۲آشپزخانهسلف۳۰۲۱آشپزخانه۳
۲۴۳آقای جوادیآشپزخانه۳۰۲۰آشپزخانه۳
۲۴۴آقای بیگی-۳۰۰۰تأسیسات سازمان۳
۲۴۵آقای ابراهیمی-۳۰۰۰تأسیسات سازمان۳
۲۴۶آشپزخانهسلف۳۰۲۱تلفنخانه سازمان مركزی۳
۲۴۷آقای جوادیآشپزخانه۳۰۲۰تلفنخانه سازمان مركزی۳
۲۴۸آقای حسنوند-۳۵۳۵دفتر فنی مخابرات سازمان۳
۲۴۹آقای مریخی-۳۵۳۵دفتر فنی مخابرات سازمان۳
۲۵۰آقای قربانی-۳۰۱۸اداره پیگیری و پاسخگویی آموزش۳
نمایش ۲۲۶ تا ۲۵۰ مورد از کل ۱٬۰۱۸ مورد.