اطلاعات تماس سازمان مرکزی دانشگاه

ردیفنام و نام خانوادگیپست سازمانی/سمتشماره تلفننام ادارهشماره بلوک
۲۶خانم طاهره بیدمشک حقیقیکارشناس۱۱۱۰اداره کل دانش آموختگان۱
۲۷خانم معصومه حاجیانکارشناس۱۱۲۴اداره کل دانش آموختگان۱
۲۸آقای عونعلی داودیخدمات۱۱۱۶اداره کل دانش آموختگان۱
۲۹آقای شاهرخ­آبادیمسئول دفتر۱۲۰۱اداره کل امور دانشجویی۱
۳۰آقای کشاورزیانرئیس اداره۱۲۰۴اداره کل امور دانشجویی۱
۳۱آقای پرمایهکارشناس مسئول۱۲۰۶اداره کل امور دانشجویی۱
۳۲آقای شریفیکارشناس۱۲۰۷اداره کل امور دانشجویی۱
۳۳خانم جعفریرئیس اداره۱۲۱۱اداره کل امور دانشجویی۱
۳۴آقای سررشتهرئیس اداره۱۲۱۵اداره کل امور دانشجویی۱
۳۵آقای مؤذنیکارشناس مسئول۱۲۱۶اداره کل امور دانشجویی۱
۳۶خانم ابوطالبکارشناس مسئول۱۲۱۸اداره کل امور دانشجویی۱
۳۷خانم حسینیکارشناس۱۲۱۸اداره کل امور دانشجویی۱
۳۸خانم رادکارشناس مسئول۱۲۲۱اداره کل امور دانشجویی۱
۳۹خانم زرندیکارشناس مسئول۱۲۲۲اداره کل امور دانشجویی۱
۴۰آقای آل­بویهرئیس اداره خیرین۱۳۰۷دفتر امور مجلس۱
۴۱آقای بتوییرئیس دفتر امور مجلس۱۳۰۱دفتر امور مجلس۱
۴۲آقای خاک تاریککارشناس مسئول امور مجلس۱۳۰۴دفتر امور مجلس۱
۴۳آقای ضیاءکارشناس طرح­ها و لوایح۱۳۰۶دفتر امور مجلس۱
۴۴خانم موسویرئیس اداره امور مجلس۱۳۱۵دفتر امور مجلس۱
۴۵خانم محمدیکارشناس مسئول امور مجلس۱۳۰۳دفتر امور مجلس۱
۴۶آقای ملکیمتصدی امور دفتری۱۳۱۴دفتر امور مجلس۱
۴۷معاونت امور مجلسفکس۱۳۰۲دفتر امور مجلس۱
۴۸تلفن مستقیم امور مجلس--دفتر امور مجلس۱
۴۹آقای محمدرحیم بیرقیمشاور و رئیس حوزه معاونت۱۴۰۹ و ۱۴۲۰معاونت دانشجویی و فرهنگی۱
۵۰آقای امین پورسعیدیی ماهانیرئیس اداره۱۴۱۹معاونت دانشجویی و فرهنگی۱
نمایش ۲۶ تا ۵۰ مورد از کل ۱٬۰۱۸ مورد.