اطلاعات تماس سازمان مرکزی دانشگاه

ردیفنام و نام خانوادگیپست سازمانی/سمتشماره تلفننام ادارهشماره بلوک
۵۱فاکسفاکس۱۴۰۳معاونت دانشجویی و فرهنگی۱
۵۲آقای عادل حلاجرئیس اداره۱۴۱۳معاونت دانشجویی و فرهنگی۱
۵۳آقای عبداله رضاییرئیس اداره۱۴۲۷معاونت دانشجویی و فرهنگی۱
۵۴آقای هدایت ستوده­نیارئیس اداره۱۴۱۲معاونت دانشجویی و فرهنگی۱
۵۵آقای علی حسین­زادهمسئول دبیرخانه۱۴۲۳معاونت دانشجویی و فرهنگی۱
۵۶آقای مجتبی چراغیکارشناس مسئول۱۴۳۰معاونت دانشجویی و فرهنگی۱
۵۷آقای مصطفی یوسفیکارشناس۱۴۰۶معاونت دانشجویی و فرهنگی۱
۵۸آقای ناصر شمسی­پور جوادیکارشناس۱۴۲۸معاونت دانشجویی و فرهنگی۱
۵۹خانم بدرالسادات طلوعیرئیس اداره۱۴۲۴معاونت دانشجویی و فرهنگی۱
۶۰خانم ساره عسگریکارشناس مسئول۱۴۲۴معاونت دانشجویی و فرهنگی۱
۶۱خانم سمانه شیداییکارشناس مسئول۱۴۲۵معاونت دانشجویی و فرهنگی۱
۶۲خانم کیخسرویکارشناس۱۳۲۷معاونت دانشجویی و فرهنگی۱
۶۳خانم طیبه حاجی علی خمسهکارشناس۱۳۲۱معاونت دانشجویی و فرهنگی۱
۶۴محمدحسن اصغرنیامشاور معاونت۱۳۲۳معاونت دانشجویی و فرهنگی۱
۶۵آقای علیرضا صفریکارشناس۱۳۲۲معاونت دانشجویی و فرهنگی۱
۶۶آقای جابری انصاریکارشناس مسئول۱۵۰۵معاونت دانشجویی و فرهنگی۱
۶۷آقای مقدمی­فررئیس دفتر نظارت فرهنگی و دانشجویی۱۵۳۳معاونت دانشجویی و فرهنگی۱
۶۸آقای نصرالهیکارشناس مسئول کمیسیون دائمی۱۵۰۱معاونت دانشجویی و فرهنگی۱
۶۹آقای شیریکارشناس مسئول پشتیبانی و منابع انسانی۱۵۱۱معاونت دانشجویی و فرهنگی۱
۷۰آقای شریفیکارشناس دفتر ارزشیابی پژوهشی و فرهنگی۱۵۰۶معاونت دانشجویی و فرهنگی۱
۷۱آقای یادعلیآبدارخانه۱۵۲۳معاونت دانشجویی و فرهنگی۱
۷۲آقای فخرآوررئیس فرهنگی هنری۱۰۰۱دفتر نظارت فرهنگی و دانشجویی۱
۷۳آقای سیدحسین میرزین­­العابدینیمدیر کل حوزه ریاست دفتر هیأت امنا۱۶۰۳دفتر هیأت امناء و هیأت مؤسس۱
۷۴آقای روستاییکارشناس مسئول دفتر هیأت امنا۱۶۰۱دفتر هیأت امناء و هیأت مؤسس۱
۷۵آقای حسین­پورکارشناس حقوقی۱۶۲۷دفتر هیأت امناء و هیأت مؤسس۱
نمایش ۵۱ تا ۷۵ مورد از کل ۱٬۰۱۸ مورد.