اطلاعات تماس سازمان مرکزی دانشگاه

ردیفنام و نام خانوادگیپست سازمانی/سمتشماره تلفننام ادارهشماره بلوک
۷۶آقای مهرافزونمدیر کل منابع و پشتیبانی۱۶۳۵دفتر هیأت امناء و هیأت مؤسس۱
۷۷آقای ممبینیکارشناس رسانه۱۶۰۴دفتر هیأت امناء و هیأت مؤسس۱
۷۸آقای نوروزیمدیر کل فناوری و ارتباطات۱۶۶۶دفتر هیأت امناء و هیأت مؤسس۱
۷۹آقای ضرغاممدیر کل بودجه و مالی۱۶۰۰دفتر هیأت امناء و هیأت مؤسس۱
۸۰آقای پورمحمدآبدارخانه۱۶۲۳دفتر هیأت امناء و هیأت مؤسس۱
۸۱آقای گلیجآبدارخانه۱۶۲۳دفتر هیأت امناء و هیأت مؤسس۱
۸۲آقای محمود پور محمدیانمسئول دفتر امور اقتصادی و سرمایه گذاری۲۱۱۰اداره كل امور اقتصادی دانش بنیان و سرمایه گذاری۲
۸۳آقای شهرام جاهدیرئیس اداره شركت ها و مجامع۲۱۱۲اداره كل امور اقتصادی دانش بنیان و سرمایه گذاری۲
۸۴آقای مهدی وكالتیدبیرخانه و كارشناس مجامع و شركتها۲۱۱۵اداره كل امور اقتصادی دانش بنیان و سرمایه گذاری۲
۸۵خانم فاطمه عبداله زادهكارشناس اداره فرصت های سرمایه گذاری۲۱۱۹اداره كل امور اقتصادی دانش بنیان و سرمایه گذاری۲
۸۶آقای محمدیآبدارخانه۲۱۲۳اداره كل امور اقتصادی دانش بنیان و سرمایه گذاری۲
۸۷فكس-۲۱۰۲اداره كل امور اقتصادی دانش بنیان و سرمایه گذاری۲
۸۸آقای طباطباییمدیر كل دفتر حقوقی۲۲۰۱اداره كل حقوقی۲
۸۹خانم آبیكارشناس دفتری۲۲۰۳اداره كل حقوقی۲
۹۰آقای اسدزادهرئیس اداره امور كیفری۲۲۰۵اداره كل حقوقی۲
۹۱آقای شاكریمشاور دفتر حقوقی۲۲۰۷اداره كل حقوقی۲
۹۲آقای شكرالهیمشاور دفتر حقوقی۲۲۰۷اداره كل حقوقی۲
۹۳آقای گنجه ایرئیس اداره امور قراردادها۲۲۰۹اداره كل حقوقی۲
۹۴آقای رحیم نژادآبدارخانه۲۲۱۴اداره كل حقوقی۲
۹۵خانم آذرمیكارشناس امور حقوقی۲۲۱۷اداره كل حقوقی۲
۹۶خانم عابدینیكارشناس امور حقوقی۲۲۱۹اداره كل حقوقی۲
۹۷خانم دارونیكارشناس دفتری۲۲۲۰اداره كل حقوقی۲
۹۸آقای پیروزیمدیر امور دعاوی حقوقی و كیفری۲۲۲۶اداره كل حقوقی۲
۹۹آقای شعاعكارشناس دفتری۲۲۳۱اداره كل حقوقی۲
۱۰۰آقای كمال جوانمردمدیركل-اداره خدمات ورزش دانشجویی۲
نمایش ۷۶ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱٬۰۱۸ مورد.