اطلاعات تماس سازمان مرکزی دانشگاه

ردیفنام و نام خانوادگیپست سازمانی/سمتشماره تلفننام ادارهشماره بلوک
۱۰۰۱فاكس دفتر-۲۱۱۳اداره كل امور اقتصادی دانش بنیان و سرمایه گذاری۲
۱۰۰۲آقای حمید سرپرستمدیر مطالعات اقتصادی۲۱۱۴اداره كل امور اقتصادی دانش بنیان و سرمایه گذاری۲
۱۰۰۳آقای سلیمان بهرام زادهرئیس اداره ثبت شركت ها۲۱۱۶اداره كل امور اقتصادی دانش بنیان و سرمایه گذاری۲
۱۰۰۴خانم طلیعه سخامنشرئیس اداره فرصت های سرمایه گذاری۲۱۲۰اداره كل امور اقتصادی دانش بنیان و سرمایه گذاری۲
۱۰۰۵آقای جهانیانمعاون مركز نشر و ترویج علوم دفاع مقدس۲۱۰۱اداره كل امور اقتصادی دانش بنیان و سرمایه گذاری۲
۱۰۰۶دكتر زمانیرئیس مركز نشر و ترویج علوم دفاع مقدس۲۱۰۳اداره كل امور اقتصادی دانش بنیان و سرمایه گذاری۲
۱۰۰۷خانم نوجوانمسئول دفتر حقوقی۲۲۰۲اداره كل حقوقی۲
۱۰۰۸آقای حمیدرضا ملکیاداره پاسخگویی۱۰۱۲دبیرخانه و بایگانی۱
۱۰۰۹آقای توحیدلورئیس اداره امور استانی۲۲۰۴اداره كل حقوقی۲
۱۰۱۰آقای قنبریرئیس اداره امور آئین نامه ها و تدوین مقررات۲۲۰۶اداره كل حقوقی۲
۱۰۱۱آقای زینال زادهكارشناس امور حقوقی۲۲۰۷اداره كل حقوقی۲
۱۰۱۲آقای علی آبادیكارشناس امور حقوقی۲۲۰۸اداره كل حقوقی۲
۱۰۱۳آقای دوعلیكارشناس دفتری۲۲۱۲اداره كل حقوقی۲
۱۰۱۴آقای طالب نیامدیر امور اجرائی۲۲۱۵اداره كل حقوقی۲
۱۰۱۵خانم پوررحمتاپراتور۲۲۱۹اداره كل حقوقی۲
۱۰۱۶خانم كاوهكارشناس امور حقوقی۲۲۲۰اداره كل حقوقی۲
۱۰۱۷خانم حسنیاپراتور۲۲۲۳اداره كل حقوقی۲
۱۰۱۸خانم بهرامیكارشناس امور حقوقی۲۲۲۷اداره كل حقوقی۲
نمایش ۱٬۰۰۱ تا ۱٬۰۱۸ مورد از کل ۱٬۰۱۸ مورد.