اطلاعات تماس سازمان مرکزی دانشگاه

ردیفنام و نام خانوادگیپست سازمانی/سمتشماره تلفننام ادارهشماره بلوک
۱۰۱آقای عبدالله شریفیدبیرخانه۲۳۰۴اداره خدمات ورزش دانشجویی۲
۱۰۲آقای كامران كتالرئیس اداره مسابقات۲۳۱۵اداره خدمات ورزش دانشجویی۲
۱۰۳خانم محمد صالحیكارشناس مسئول۲۳۱۸اداره خدمات ورزش دانشجویی۲
۱۰۴آقای جمشید همتیمدیر ورزش قهرمانی۲۳۱۹اداره خدمات ورزش دانشجویی۲
۱۰۵آقای سعید طلاییروابط عمومی۲۳۲۲اداره خدمات ورزش دانشجویی۲
۱۰۶آقای علیرضا شهیدی پوررئیس اداره مطالعان و استاندارد فضاها۲۳۲۳اداره خدمات ورزش دانشجویی۲
۱۰۷خانم نیلوفر اسكوییكارشناس مسئول۲۳۱۷اداره خدمات ورزش دانشجویی۲
۱۰۸خانم ملیحه جهانیكارشناس مسئول۲۳۱۶اداره خدمات ورزش دانشجویی۲
۱۰۹خانم لیلا حیدریكارشناس۲۳۰۶اداره خدمات ورزش دانشجویی۲
۱۱۰خانم مهدویرئیس اداره ورزش بانوان۲۳۲۶اداره خدمات ورزش دانشجویی۲
۱۱۱ابوالقاسم عبدیآبدارخانه۲۳۲۸اداره خدمات ورزش دانشجویی۲
۱۱۲عبدالعظیم عزیزخانیمعاون مدیركل۲۳۰۳اداره خدمات ورزش دانشجویی۲
۱۱۳--۲۴۰۲اداره كل بین الملل۲
۱۱۴آقای رزمیرئیس اداره دانشجویان غیرایرانی۲۴۰۵اداره كل بین الملل۲
۱۱۵آقای شادمانیمدیر همكاری های علمی و بین الملل۲۴۰۷اداره كل بین الملل۲
۱۱۶آقای احمدیكارشناس بین الملل۲۴۰۹اداره كل بین الملل۲
۱۱۷آقای جمالیانرئیس اداره مطالعات۲۴۱۱اداره كل بین الملل۲
۱۱۸آقای جعفرنژادكارشناس مسئول بین الملل۲۴۱۳اداره كل بین الملل۲
۱۱۹خانم مولاییكارشناس بین الملل۲۴۱۵اداره كل بین الملل۲
۱۲۰آقای بیك زادهنماینده واحد آكسفورد۲۴۱۷اداره كل بین الملل۲
۱۲۱خانم كاشانیرئیس اداره واحدهای بین المللی و برون مرزی۲۴۱۹اداره كل بین الملل۲
۱۲۲خانم تقویرئیس اداره مجامع و تفاهم نامه ها۲۴۲۱اداره كل بین الملل۲
۱۲۳خانم زارعی فردكارشناس مسئول بین الملل۲۴۲۳اداره كل بین الملل۲
۱۲۴خانم ایمانیرئیس اداره كنسولی۲۴۲۵اداره كل بین الملل۲
۱۲۵آقای امانیكارشناس بین الملل۲۴۲۷اداره كل بین الملل۲
نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۵ مورد از کل ۱٬۰۱۸ مورد.