اطلاعات تماس سازمان مرکزی دانشگاه

ردیفنام و نام خانوادگیپست سازمانی/سمتشماره تلفننام ادارهشماره بلوک
۱۲۶--۲۴۲۹اداره كل بین الملل۲
۱۲۷آقای صالح فكرمعاون مدیر كل۲۴۳۱اداره كل بین الملل۲
۱۲۸آقای طباطباییمتصدی امور دبیرخانه۳۰۱۰اداره كل بین الملل۲
۱۲۹خانم عاشوری و هاشمینماینده واحد امارات۲۴۳۶اداره كل بین الملل۲
۱۳۰آقای اسدیمعاون نظارت و ارزشیابی دانشگاه۲۵۰۵اداره مركزی گزینش۲
۱۳۱آقای گودرزیمعاون۲۵۰۹اداره مركزی گزینش۲
۱۳۲آقای پورحسنرئیس گزینش كاركنان۲۵۱۶اداره مركزی گزینش۲
۱۳۳آقای فتحیرئیس اداره گزینش دانشجویی۲۵۱۸اداره مركزی گزینش۲
۱۳۴خانم بیك محمدلوكارشناس دبیرخانه۲۵۲۰اداره مركزی گزینش۲
۱۳۵آقای رضاییمسئول دبیرخانه۲۵۲۵اداره مركزی گزینش۲
۱۳۶آقای الیاسیكارشناس۲۵۱۱اداره مركزی گزینش۲
۱۳۷آقای ربیعیكارشناس۲۵۱۸اداره مركزی گزینش۲
۱۳۸۴۷۳۵۲۵۰۱فكس دفتر۴۴۸۶۷۲۵۳اداره مركزی گزینش۲
۱۳۹فاكس دفتر-۲۶۲۴-۲
۱۴۰آقای دورفررئیس اداره پیگیریهای ویژه۲۶۰۷اداره تشریفات و پیگیریهای ویژه۲
۱۴۱آقای رغبتیرئیس اداره اجرایی۲۶۱۶اداره تشریفات و پیگیریهای ویژه۲
۱۴۲-آبدارخانه۲۶۲۱اداره تشریفات و پیگیریهای ویژه۲
۱۴۳آقای حمیدرضا سركانی (دفتر مدیركل)كارشناس مسئول طراحی و گرافیست۲۶۰۴-۲۶۰۳اداره كل روابط عمومی۲
۱۴۴خانم زهرا شیرازیمدیر رسانه و اطلاع رسانی۲۶۳۳اداره كل روابط عمومی۲
۱۴۵آقای محمد ملیحیرئیس اداره ارتباطات استانی۲۶۳۵اداره كل روابط عمومی۲
۱۴۶آقای رحمان عرفانیانرئیس اداره تبلیغات۲۶۹۳اداره كل روابط عمومی۲
۱۴۷خانم مونا رجبیكارشناس مسئول امور خبری۲۶۱۲اداره كل روابط عمومی۲
۱۴۸آقای علیرضا میرزاییكارشناس مسئول تصویربرداری۲۶۱۹اداره كل روابط عمومی۲
۱۴۹آقای مصطفی سعیدیكارشناس امور خبری۲۶۳۶اداره كل روابط عمومی۲
۱۵۰دفتر مدیركلمدیر كل هیأت امناء، شوراها و هماهنگی استان ها۲۷۰۹اداره كل امور هیأت امناء،شوراها و هماهنگی استان ها۲
نمایش ۱۲۶ تا ۱۵۰ مورد از کل ۱٬۰۱۸ مورد.