اطلاعات تماس سازمان مرکزی دانشگاه

ردیفنام و نام خانوادگیپست سازمانی/سمتشماره تلفننام ادارهشماره بلوک
۱۵۱آقای محمدرضا ریحانیرئیس اداره شورای تخصصی استان ها۲۷۲۹اداره كل امور هیأت امناء،شوراها و هماهنگی استان ها۲
۱۵۲آقای رضا صحرائیرئیس اداره نظارت بر حسن اجرای مصوبات هیأت های امنای استانی۲۷۳۰اداره كل امور هیأت امناء،شوراها و هماهنگی استان ها۲
۱۵۳خانم سهیلا قربانیكارشناس مسئول امور اجرایی هماهنگی استان ها۲۷۳۲اداره كل امور هیأت امناء،شوراها و هماهنگی استان ها۲
۱۵۴خانم لیلا عظیم آذریكارشناس مسئول برنامه ریزی امور هیأت های امنای استان ها۲۷۲۳اداره كل امور هیأت امناء،شوراها و هماهنگی استان ها۲
۱۵۵خانم لیلا اسمعیلیمسئول دفتر امور هیأت امناء، شوراها و هماهنگی استان ها۲۷۳۱اداره كل امور هیأت امناء،شوراها و هماهنگی استان ها۲
۱۵۶خانم نجمه درویشیرئیس محترم اداره امور پیگیری حوزه ریاست۲۷۱۱اداره كل امور هیأت امناء،شوراها و هماهنگی استان ها۲
۱۵۷خانم زهرا نورانیكارشناس محترم اداره نظارت و ارزیابی۲۷۲۵اداره كل امور هیأت امناء،شوراها و هماهنگی استان ها۲
۱۵۸آقای علی قاسمیكارشناس محترم ثبت حوزه ریاست۲۷۱۷اداره كل امور هیأت امناء،شوراها و هماهنگی استان ها۲
۱۵۹خانم مهدیه رضاییمسئول محترم بایگانی حوزه ریاست۲۷۱۸اداره كل امور هیأت امناء،شوراها و هماهنگی استان ها۲
۱۶۰خانم زهرا عباسیكارشناس محترم امور اجرایی و پشتیبانی۲۷۲۱اداره كل امور هیأت امناء،شوراها و هماهنگی استان ها۲
۱۶۱آقای فرزاد گنجیكارشناس محترم امور رسیدگی به شكایات امور اجرایی۲۷۰۴اداره كل امور هیأت امناء،شوراها و هماهنگی استان ها۲
۱۶۲آقای عروجنیارئیس مركز حوزه ریاست۲۸۱۳اداره حوزه ریاست۲
۱۶۳خانم ظفریاندفتر پیگیریهای ویژه۲۸۱۴اداره حوزه ریاست۲
۱۶۴خانم تجریكارشناس اطلاع رسانی حوزه ریاست۱۰۲۹اداره حوزه ریاست۲
۱۶۵خانم هاشمیكارشناس اطلاع رسانی حوزه ریاست۱۰۲۷اداره حوزه ریاست۲
۱۶۶آقای قاجارگیررئیس اداره۱۰۲۶اداره حوزه ریاست۲
۱۶۷آقای آزادیاندفتر ریاست۳۶۵۲۶اداره حوزه ریاست۲
۱۶۸آقای غلامرضا كوائیرئیس اداره نظارت و ارزیابی استانی۲۹۰۱-۲۹۰۰اداره كل انتصابات۲
۱۶۹آقای علی باریكانیرئیس اداره نظارت و ارزیابی مركزی۲۹۰۴اداره كل انتصابات۲
۱۷۰آقای محمد حاتمیكارشناس انتصابات۲۹۰۲اداره كل انتصابات۲
۱۷۱خانم آزاده جهانگیررئیس اداره انتصابات۲۹۰۶اداره كل انتصابات۲
۱۷۲-فكس انتصابات۲۹۱۰اداره كل انتصابات۲
۱۷۳آقای سیدبهروز شریفیمعاون ارزیابی و نظارت آموزشی۳۱۱۰اداره كل ارزیابی و نظارت آموزشی۳
۱۷۴آقای پیمان پارسارئیس اداره ارزیابی ۲۳۱۱۶اداره كل ارزیابی و نظارت آموزشی۳
۱۷۵آقای سهیل سیف الهی نیكرئیس اداره ارزیابی ۱۳۱۰۹اداره كل ارزیابی و نظارت آموزشی۳
نمایش ۱۵۱ تا ۱۷۵ مورد از کل ۱٬۰۱۸ مورد.