اطلاعات تماس سازمان مرکزی دانشگاه

ردیفنام و نام خانوادگیپست سازمانی/سمتشماره تلفننام ادارهشماره بلوک
۱۷۶آقای حمیدرضا امیریكارشناس مسئول ارزیابی استانی ۲۳۱۲۷اداره كل ارزیابی و نظارت آموزشی۳
۱۷۷آقای غلامرضا مرحمتیكارشناس آموزش۳۱۱۳اداره كل ارزیابی و نظارت آموزشی۳
۱۷۸آقای دكتر رفیع زادهمدیر كل امور هیأت علمی۳۲۰۳اداره كل هیأت علمی۳
۱۷۹آقای دكتر رحمان زادهمعاون مدیر كل امور هیأت علمی۳۲۲۱اداره كل هیأت علمی۳
۱۸۰آقای ابوالفتحیمدیر بورس و آمار هیأت علمی۳۲۱۳اداره كل هیأت علمی۳
۱۸۱آقای حق بینرئیس اداره استخدام مركز هیأت علمی۳۲۱۱اداره كل هیأت علمی۳
۱۸۲آقای احمدیرئیس اداره طرح مشمولان و جذب نیروهای متخصص۳۲۱۰اداره كل هیأت علمی۳
۱۸۳آقای رمضان زادهكارشناس دبیرخانه انتظامی۳۲۲۹اداره كل هیأت علمی۳
۱۸۴خانم خردمندكارشناس بورسیه و تأمین هیأت علمی۳۲۳۳اداره كل هیأت علمی۳
۱۸۵آقای ابوطالبیرئیس اداره هیأت ممیزه مركزی۳۳۱۶اداره كل هیأت علمی۳
۱۸۶خانم الهیاریكارشناس امور آموزشی۳۲۲۴اداره كل هیأت علمی۳
۱۸۷خانم مطلقكارشناس اداره آمار هیأت علمی۳۲۰۸اداره كل هیأت علمی۳
۱۸۸آقای شومالیمتصدی امور دفتری و بایگانی دبیرخانه مركز امور هیأت علمی۳۰۱۵اداره كل هیأت علمی۳
۱۸۹آقای اصغرپوررئیس اداره امور اعضای هیأت علمی۳۲۰۹اداره كل هیأت علمی۳
۱۹۰خانم كاظم تاشكارشناس امور آموزشی۳۳۱۰اداره كل هیأت علمی۳
۱۹۱خانم كاشفكارشناس آموزشی۳۳۱۰اداره كل هیأت علمی۳
۱۹۲آقای دكتر ذوالفقاریسرپرست مدیریت ممیزی و ارتقاء۳۳۲۰اداره كل هیأت علمی۳
۱۹۳-آبدارخانه ط سوم۳۳۰۶اداره كل هیأت علمی۳
۱۹۴خانم آزاده آزادیكارشناس۳۳۲۴اداره كل هیأت علمی۳
۱۹۵خانم زهرا نجف زادهرئیس اداره انتشارات و امور كتابخانه۳۴۱۵اداره كل امور پژوهشی۳
۱۹۶خانم طیبه دردشتیانكارشناس مسئول منابع الكترونیك۳۴۱۳اداره كل امور پژوهشی۳
۱۹۷آقایمحمدرضا‌كاشفیالاصلرئیس اداره مجلات علمی۳۴۲۰اداره كل امور پژوهشی۳
۱۹۸خانم فریبا امجدیانكارشناس امور انتشارات۳۴۲۱اداره كل امور پژوهشی۳
۱۹۹آقای محمد آقاییكارشناس تشویق مقالات۳۴۱۲اداره كل امور پژوهشی۳
۲۰۰خانم سنا آبروشنكارشناس اداره انتشارات۳۴۲۱اداره كل امور پژوهشی۳
نمایش ۱۷۶ تا ۲۰۰ مورد از کل ۱٬۰۱۸ مورد.