اطلاعات تماس سازمان مرکزی دانشگاه

ردیفنام و نام خانوادگیپست سازمانی/سمتشماره تلفننام ادارهشماره بلوک
۲۰۱خانم لیلا لامعیرئیس اداره طرح‌های پژوهشی و كرسیهای نظریه پردازی۳۴۰۸اداره كل امور پژوهشی۳
۲۰۲خانم فرزانه امین زادهكارشناس مسئول اداره طرح‌های پژوهشی۳۴۰۹اداره كل امور پژوهشی۳
۲۰۳آقای مهدی مرادیرئیس اداره همایش‌ها پایان‌نامه‌ها و رساله۳۴۲۲اداره كل امور پژوهشی۳
۲۰۴خانم فرانك نوروزیرئیس اداره اعتبارات پژوهشی۳۴۱۹اداره كل امور پژوهشی۳
۲۰۵خانم آمنه غنچهكارشناس مسئول اداره پایان‌نامه و رساله‌ها۳۴۲۲اداره كل امور پژوهشی۳
۲۰۶آقای دكتر مهدی مرجانیمدیر امور پژوهشی۳۴۱۶اداره كل امور پژوهشی۳
۲۰۷خانم دكتر مریم اسلامیمدیر گسترش علم و علم سنجی۳۴۲۵اداره كل امور پژوهشی۳
۲۰۸خانم فتانه عظیمیكارشناس مسئول پایش نظارت و ارزیابی۳۴۰۵اداره كل امور پژوهشی۳
۲۰۹آقای دكتر داود ثمریمدیر كل۳۵۰۳-۳۵۰۲اداره كل توسعه فناوری و ارتباط با صنعت پژوهش۳
۲۱۰آقای دكتر عبداله محمدیمعاون مدیر كل۳۵۰۵اداره كل توسعه فناوری و ارتباط با صنعت پژوهش۳
۲۱۱آقای دكتر حاتم مهدوی نورمدیر طرح‌های برون دانشگاهی۳۵۱۹اداره كل توسعه فناوری و ارتباط با صنعت پژوهش۳
۲۱۲خانم شیرین كاظم خانیكارشناس۳۵۲۸اداره كل توسعه فناوری و ارتباط با صنعت پژوهش۳
۲۱۳آقای پرویز احسنیرئیس اداره۳۵۱۷اداره كل توسعه فناوری و ارتباط با صنعت پژوهش۳
۲۱۴آقای خداداد جلیلوندرئیس اداره۳۵۲۵اداره كل توسعه فناوری و ارتباط با صنعت پژوهش۳
۲۱۵آقای غلامرضا خلجكارشناس۳۵۱۰اداره كل توسعه فناوری و ارتباط با صنعت پژوهش۳
۲۱۶آقای ساسان حكیمیكارشناس مسئول۳۵۰۸اداره كل توسعه فناوری و ارتباط با صنعت پژوهش۳
۲۱۷آقای محمدرضا سپاسیانكارشناس۳۵۰۷اداره كل توسعه فناوری و ارتباط با صنعت پژوهش۳
۲۱۸آقای محسن آقاجانیكارشناس مسئول۳۵۳۱اداره كل توسعه فناوری و ارتباط با صنعت پژوهش۳
۲۱۹خانم آزاده رحیمیكارشناس۳۵۱۴اداره كل توسعه فناوری و ارتباط با صنعت پژوهش۳
۲۲۰آقای محمد آشتیانی فردكارشناس۳۵۲۶اداره كل توسعه فناوری و ارتباط با صنعت پژوهش۳
۲۲۱فاكس-۴۴۸۶۷۲۱۲اداره كل توسعه فناوری و ارتباط با صنعت پژوهش۳
۲۲۲آقای محسن امینی خوزانیمعاون مدیر كل-سازمان كار دفتر برنامه‌ریزی و بودجه۳
۲۲۳آقای رحمت اله محمدی پورمدیر۳۶۱۷سازمان كار دفتر برنامه‌ریزی و بودجه۳
۲۲۴خانم محیا سلماسی وندكارشناس مسئول۳۶۰۸سازمان كار دفتر برنامه‌ریزی و بودجه۳
۲۲۵آقای مهدی زاده كاركارشناس مسئول۳۶۰۷سازمان كار دفتر برنامه‌ریزی و بودجه۳
نمایش ۲۰۱ تا ۲۲۵ مورد از کل ۱٬۰۱۸ مورد.