اطلاعات تماس سازمان مرکزی دانشگاه

ردیفنام و نام خانوادگیپست سازمانی/سمتشماره تلفننام ادارهشماره بلوک
۱۱۳--۲۴۰۲اداره كل بین الملل۲
۱۲۶--۲۴۲۹اداره كل بین الملل۲
۱۴۲-آبدارخانه۲۶۲۱اداره تشریفات و پیگیریهای ویژه۲
۱۷۲-فكس انتصابات۲۹۱۰اداره كل انتصابات۲
۱۹۳-آبدارخانه ط سوم۳۳۰۶اداره كل هیأت علمی۳
۲۲۸-كارشناس-سازمان كار دفتر برنامه‌ریزی و بودجه۳
۲۳۴-آبدارخانه-اداره كل كارآفرینی و تجاری سازی۳
۲۳۶-خط مستقیم دفتر۴۴۸۶۷۲۲۷معاونت آموزشی و تحصیلات تكمیلی۳
۲۳۹-تعاونی۱۰۷۰تعاونی۳
۲۵۳-دفتر مسئول حفاظت۲۰۱۸حفاظت۳
۲۵۴-پاركینگ منفی ۲۲۰۱۲حفاظت۳
۲۵۵-همكف بلوك ۱۲۰۰۱حفاظت۳
۲۵۶-همكف بلوك ۳۲۰۰۳حفاظت۳
۲۵۷-شش ضعلی۲۰۰۰-۴۴۸۴۵۲۳۸حفاظت۳
۲۵۸-حوزه ریاست۲۸۲۲حفاظت۳
۲۵۹-درب شمالی خودرو۲۰۱۴حفاظت۳
۲۶۰-هتل۴۰۱۳-۴۰۱۲حفاظت۳
۲۶۱-دربند۲۶۸۵۲۴۴۰حفاظت۳
۲۶۲-هدایت۲۲۵۴۹۳۴۹حفاظت۳
۲۶۳-دانشجویی۲۲۵۴۲۲۰۲حفاظت۳
۲۶۴-پلاك ۱۵۹۲۲۷۷۸۲۵۲حفاظت۳
۲۶۵-بنی هاشم۲۲۵۱۰۴۵۲حفاظت۳
۲۶۶-حافظ (روزنامه)۶۶۷۲۶۱۷۳حفاظت۳
۲۶۷-آزمون قدیمتحویل سما گردیدحفاظت۳
۲۸۸-خدمات۶۱۷۰اداره کل تعالی و مهندسی ساختار و مطالعات آینده­شناسی۶
نمایش ۱ تا ۲۵ مورد از کل ۱٬۰۱۸ مورد.