اطلاعات تماس سازمان مرکزی دانشگاه

ردیفنام و نام خانوادگیپست سازمانی/سمتشماره تلفننام ادارهشماره بلوک
۴۸تلفن مستقیم امور مجلس--دفتر امور مجلس۱
۸۷فكس-۲۱۰۲اداره كل امور اقتصادی دانش بنیان و سرمایه گذاری۲
۱۱۳--۲۴۰۲اداره كل بین الملل۲
۱۲۶--۲۴۲۹اداره كل بین الملل۲
۱۳۹فاكس دفتر-۲۶۲۴-۲
۲۲۱فاكس-۴۴۸۶۷۲۱۲اداره كل توسعه فناوری و ارتباط با صنعت پژوهش۳
۲۴۴آقای بیگی-۳۰۰۰تأسیسات سازمان۳
۲۴۵آقای ابراهیمی-۳۰۰۰تأسیسات سازمان۳
۲۴۸آقای حسنوند-۳۵۳۵دفتر فنی مخابرات سازمان۳
۲۴۹آقای مریخی-۳۵۳۵دفتر فنی مخابرات سازمان۳
۲۵۰آقای قربانی-۳۰۱۸اداره پیگیری و پاسخگویی آموزش۳
۲۵۱آقای رحیمی و صمدی-۲۰۲۶اداره خدمات۳
۲۵۲آقای بیگ زاده-۲۰۲۷اداره خدمات۳
۲۷۸فکس-۴۷۹۱۶۰۳۰اداره امور بسیج۶
۳۵۹آقای قیاسوند-۶۴۰۲اداره امور مالی۶
۳۶۰آقای عباسی-۶۴۰۳اداره امور مالی۶
۳۶۱آقای زاهدی-۶۴۰۷اداره امور مالی۶
۳۶۲آقای محمد نوروزی-۶۴۰۸اداره امور مالی۶
۳۶۴خانم حیران-۶۴۳۱اداره امور مالی۶
۳۶۵آقای طاهری-۶۴۱۳اداره امور مالی۶
۳۶۶آقای مهرور-۶۴۱۵اداره امور مالی۶
۳۶۷آقای یوسفی-۶۴۱۴اداره امور مالی۶
۳۶۸آقای علیرضای-۶۴۲۶اداره امور مالی۶
۳۶۹آقای نوابی-۶۴۲۷اداره امور مالی۶
۳۷۰آقای عامری-۶۴۲۳اداره امور مالی۶
نمایش ۱ تا ۲۵ مورد از کل ۱٬۰۱۸ مورد.