اطلاعات تماس سازمان مرکزی دانشگاه

ردیفنام و نام خانوادگیپست سازمانی/سمتشماره تلفننام ادارهشماره بلوک
۴۸تلفن مستقیم امور مجلس--دفتر امور مجلس۱
۱۰۰آقای كمال جوانمردمدیركل-اداره خدمات ورزش دانشجویی۲
۲۲۲آقای محسن امینی خوزانیمعاون مدیر كل-سازمان كار دفتر برنامه‌ریزی و بودجه۳
۲۲۸-كارشناس-سازمان كار دفتر برنامه‌ریزی و بودجه۳
۲۳۴-آبدارخانه-اداره كل كارآفرینی و تجاری سازی۳
۵۲۵سالن كنفرانس--اداره خدمات ورزش دانشجویی۲
۶۲۰آقای فریبرز حشمتیان--اداره كل امور پژوهشی۳
۹۸۵آقای پرکانکارشناس دفتر ارزشیابی توسعه آموزش عالی-معاونت دانشجویی و فرهنگی۱
۲۶۷-آزمون قدیمتحویل سما گردیدحفاظت۳
۶۹۷-فرهنگی سابقتحویل سما گردیدحفاظت۳
۷۲آقای فخرآوررئیس فرهنگی هنری۱۰۰۱دفتر نظارت فرهنگی و دانشجویی۱
۹۹۰-کارشناس۱۰۰۲دفتر نظارت فرهنگی و دانشجویی۱
۹۹۸آقای شیخیکارشناس مسئول دبیرخانه- حضور در طبقه همکف۱۰۰۵دفتر هیأت امناء و هیأت مؤسس۱
۵۱۰آقای ابوالقاسم اخلاقیرئیس اداره۱۰۱۰دبیرخانه و بایگانی۱
۶۲۱آقای محمدحسن اعظمیکارشناس۱۰۱۱دبیرخانه و بایگانی۱
۸آقای کشفیاداره پاسخگویی۱۰۱۲دبیرخانه و بایگانی۱
۹آقای یزدانیاداره پاسخگویی۱۰۱۲دبیرخانه و بایگانی۱
۹۹۷آقای ابراهیم نژاداداره پاسخگویی۱۰۱۲دبیرخانه و بایگانی۱
۱۰۰۸آقای حمیدرضا ملکیاداره پاسخگویی۱۰۱۲دبیرخانه و بایگانی۱
۴آقای ابوالفضل رضوانینامه­رسانی۱۰۱۶دبیرخانه و بایگانی۱
۱۱خانم شیروانیکارشناس۱۰۱۷دبیرخانه و بایگانی۱
۵۲۲خانم سعادتکارشناس۱۰۱۷دبیرخانه و بایگانی۱
۵۳۳خانم مجرینکارشناس۱۰۱۷دبیرخانه و بایگانی۱
۱آقای ناصر محبعلی پورمعاون اداره۱۰۱۸دبیرخانه و بایگانی۱
۳آقای ایازیارسال و مراسلات داخلی۱۰۱۹دبیرخانه و بایگانی۱
نمایش ۱ تا ۲۵ مورد از کل ۱٬۰۱۸ مورد.