اطلاعات تماس سازمان مرکزی دانشگاه

ردیفنام و نام خانوادگیپست سازمانی/سمتشماره تلفننام ادارهشماره بلوک
۱۳۹فاكس دفتر-۲۶۲۴-۲
۲۴۲آشپزخانهسلف۳۰۲۱آشپزخانه۳
۲۴۳آقای جوادیآشپزخانه۳۰۲۰آشپزخانه۳
۶۷۰آشپزخانهآشپزخانه۳۰۲۲آشپزخانه۳
۶۷۱آقای كریمیآشپزخانه۲۰۲۵آشپزخانه۳
۳۰۸آقای باقر یوسف­زادهمسئول دفتر۶۲۰۳اداره املاک و مستغلات۶
۳۰۹آقای محمدرضا یوسفیرئیس اداره املاک۶۲۰۷اداره املاک و مستغلات۶
۳۱۰خانم زهرا باباییکارشناس آمار۶۲۰۶اداره املاک و مستغلات۶
۳۱۱آقای امیر رخ پرورکارشناس مسئول تاسیسات مکانیکی۶۲۲۲اداره املاک و مستغلات۶
۳۱۲خانم مرضیه خلیلیکارشناس اسناد و مدارک۶۲۰۶اداره املاک و مستغلات۶
۳۱۳آقای وحید کریم بگلوکارشناس مسئول۶۲۱۰اداره املاک و مستغلات۶
۳۱۴آقای حمید پرکانکارشناس امور فنی و عمرانی۶۲۱۱اداره املاک و مستغلات۶
۳۱۵آقای کیارش کمالیرئیس اداره مشارکت و بهینه۶۲۶۵اداره املاک و مستغلات۶
۳۱۶آقای رضا علیشاهیکارشناس امور فنی۶۲۱۹اداره املاک و مستغلات۶
۳۱۷خانم فاطمه صادقیانکارشناس مکانیک۶۲۱۴اداره املاک و مستغلات۶
۳۱۸خانم حلیمه میرنقشه کش۶۲۱۴اداره املاک و مستغلات۶
۳۱۹خانم رقیه حامدی حقحسابدار/ کارشناس مالی۶۲۶۰اداره املاک و مستغلات۶
۳۲۰آقای گشنیخدمات۶۲۶۶اداره املاک و مستغلات۶
۷۴۲آقای رسول امامیسرپرست معاون املاک و مستغلات۶۲۰۲اداره املاک و مستغلات۶
۷۴۳خانم فاطمه تقربیانکارشناس مسئول فنی۶۲۰۴اداره املاک و مستغلات۶
۷۴۵آقای امیر افراسیابیانرئیس اداره اراضی۶۲۲۶اداره املاک و مستغلات۶
۷۴۶آقای وحید کریم بگلوکارشناس مسئول ساختمان۶۲۱۰اداره املاک و مستغلات۶
۷۴۷خانم نرگس سلطانیکارشناس معماری۶۲۰۴اداره املاک و مستغلات۶
۷۴۸آقای ایرج عسگریرئیس اداره توافقات۶۲۱۰اداره املاک و مستغلات۶
۷۴۹آقای پورآقاخامنهکارشناس برق۶۲۱۱اداره املاک و مستغلات۶
نمایش ۱ تا ۲۵ مورد از کل ۱٬۰۱۸ مورد.