اهداف وبرنامه های دانشگاه

راهبردها و برنامه های مصوب دانشگاه:

راهبردهای مصوب

مهمترین سیاست ها مبتنی بر اصل توسعه دانش، ارزیابی مستمر، تعالی و ارتقاء کیفیت پایدار و نهادینه کردن فرهنگ همراه با اقتصاد و آموزش به شرح زیر مورد توجه قرار گیرد:
۱- عدم توسعه کمی در ایجاد واحدها و مراکز دانشگاهی.
۲- جذب اعضای هیات علمی انقلابی و دارای کیفیت.
۳- هدف گذاری به منظور جذب دانشجویان خارجی در واحدهای بین الملل.
۴- اعمال توسعه تحصیلات تکمیلی و متوازن نمودن آن در سراسر کشور.
۵- کاهش زیان دهی واحدهای دانشگاهی در طی دو برنامه کوتاه مدت و بلندمدت.
۶- راه اندازی سامانه های یکپارچه علمی- آموزشی و دانشجویی.
۷- توسعه فعالیتهای فناورانه و شرکتهای دانش بنیان و مراکز رشد، راه اندازی سرای نوآوری و پارک علم و فناوری.
۸- توسعه کمی وکیفی حوزه علوم پزشکی و باز مهندسی فعالیت ها.
۹- توسعه کمی و کیفی حوزه فرهنگی، اجتماعی با تاکید بر طرح های فرهنگی ماندگار.
۱۰- هدف گذاری و تطبیق برنامه های دانشگاه براساس بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی.
۱۱- تنوع بخشی به منابع درآمدی دانشگاه از طریق اجرای طرح های اقتصادی دانش بنیان.
۱۲- انضباط مالی از طریق ایجاد نظام بودجه‏ریزی یکپارچه.
۱۳- ارزیابی مستمر عملکردها در واحدهای دانشگاهی و ترسیم مسیر تعالی.
۱۴- اجرای سیاستهای ارتقاء خدمات رفاهی به دانشجویان، کارکنان و اساتید دانشگاه.
۱۵- نهادینه کردن کیفیت آموزش و پژوهش و فناوری در جهت تحقق اهداف دانشگاه.
۱۶- ارتقاء دانشگاه آزاد اسلامی در رتبه بندی های ملی، منطقه ای و جهانی.
۱۷- فرهنگ سازی مبتنی بر تعالی مدیریت اسلامی متکی بر تعهد، مسؤلیت پذیری، پاسخگویی و وجدان کار همراه با صداقت، امانت، قانونگرایی و شفاف سازی عملکردها.
۱۸- دستیابی به توسعه علوم و فناوری های نوین ونافع متناسب با اولویتها و نیازها و مزیت های نسبی کشور از طریق ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه.
۱۹- ارتقاء جایگاه زبان فارسی در بین زبان های بین المللی علمی و سهم و نقش دانشگاه آزاد اسلامی در این حوزه.
۲۰- افزایش سهم دانشگاه در تولید محصولات و خدمات مبتنی بر دانش و فناوری داخلی از طریق تجاری سازی تحقیقات و توسعه شرکت های دانش بنیان.
۲۱- اولویت بخشی به تحصیلات تکمیلی مبتنی بر ابلاغیه سیاست های کلی علم و فناوری مقام معظم رهبری و نقشه جامع علمی کشور.
۲۲- بومی گزینی پذیرش دانشجو و گسترش عدالت آموزشی سراسر کشور.
۲۳- پذیرش دانشجو در رشته های مرتبط با آموزه های دینی و گسترش فرهنگ اسلامی.
۲۴- همگام سازی پذیرش با نیازهای جامعه، بازار کار و توسعه علمی کشور.
۲۵- مدیریت و هدایت دانش بومی و اسلامی در تطابق بین نیازهای کشور و مطالبات جوانان.
۲۶- توجه به تغییر شیوه های پذیرش دانشجو در راستای اهداف علم و فناوری، تقاضای اجتماعی و سیاست های کلی نظام.
۲۷- توجه به سرمایه اجتماعی در دانشگاه آزاد اسلامی با ایجاد همگرایی، وحدت و همیاری بین پرسنل، مدیران و معاونین.

برنامه های مصوب

در راستای تحقق اهداف متعالی و مصوب هیات موسس و هیات امنای دانشگاه و در مسیر اهداف مقدس نظام جمهوری اسلامی ایران و در چارچوب اهداف مندرج در نقشه جامع علمی، سند دانشگاه اسلامی و دیگر اسناد بالادستی آموزش عالی کشور و در جهت مدیریت چالش های، برای اجرایی نمودن سیاستهای مصوب دانشگاه که پیشتر اشاره گردید، برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت زیر مورد توجه قرار گرفت:
۱- اجرای طرح اندیشه تمدن‌ساز با هدف توسعه علوم انسانی در دانشگاه آزاد اسلامی.
۲- افزایش سهم درآمدی غیرشهریه و متنوع سازی منابع درآمدی دانشگاه از طریق فعالیتهای دانش بنیان و سرمایه گذاری.
۳- افزایش سهم بودجه مستقیم پژوهشی دانشگاه به صورت مستمر و سالانه.
۴- افزایش سهم فناوری و تولید ثروت از تجاری سازی تحقیقات از طریق مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان.
۵- بهبود و اصلاح نسبت هرم هیات علمی دانشگاه از طریق جذب سالانه عضو هیات علمی جدید و افزایش نسبت استادیار به کل اساتید و کاهش سهم مربیان.
۶- توجه جدی و اساسی به مسائل نهادی فرهنگی و اجتماعی با تاکید بر طرحهای فرهنگی ماندگار نظیر توسعه مساجد، مراکز فرهنگی و اسلامی، یادمانهای شهدای گمنام، تقویت باورهای اعتقادی، دینی و اخلاقی... .
۷- افزایش سهم دانشگاه در تولید جهانی علم در افق چشم انداز 1404 براساس نقشه جامع علمی کشور به میزان 5/2 درصد برای دانشگاه آزاداسلامی.
۸- توسعه مدارس عالی مهارتی با هدف توانمند سازی دانش آموزان و دانشجویان و ایجاد بسترهای مناسب مهارتی.
۹- شاخص سازی فعالیت ها جهت تعیین استانداردهای عملکردی و تعاملات دقیق از طریق استقرار نظام ارزیابی و پایش مستمر از روندها و عملکردهای موجود در اجرای برنامه، درون دادها، فرایندها و برون دادها و ترسیم مسیر تعالی.
۱۰- توسعه حوزه علوم پزشکی از طریق باز مهندسی فعالیت ها و عملکرهای موجود و تدوین نقشه راه روشن در حیطه پزشکی، بهره برداری از بیمارستان های نیمه تمام، اصلاح هرم هیات علمی، افزایش سطح کیفی داوطلبان ورودی، ارتقاء کیفیت رشته ها و واحدهای مجری، گسترش مجلات و نشریات این حوزه، افزایش کمی و کیفی مراکز زیر ساختی، (تحقیقاتی،پژوهشی و درمانی و بالینی) و... .
۱۱- افزایش کمی و کیفی مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و فعال سازی مراکز موجود در حوزه های مختلف علوم اعم از علوم پزشکی، فنی و مهندسی،علوم پایه و علوم انسانی و هنر به تعداد 70 مرکز در سال 93-1392 و در ادامه تا 1404 به تعداد 150 مرکز.
۱۲- راه اندازی صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی با گستره کشوری با هدف ایجاد نظام مالی اختصاصی فعالیت‌های فناورانه و نوآورانه. 
۱۳- راه اندازی سامانه پژوهشیار با هدف سازماندهی و یکپارچه سازی کلیه فعالیت های پژوهشی انجام شده اساتید و دانشجویان.
۱۴- راه اندازی سامانه دانشجویار با هدف ارائه ۷۰ خدمت به دانشجویان دانشگاه. 
۱۵- تاسیسی دانشگاه هنرهای اسلامی-ایرانی استاد فرشچیان به منظور پرورش استعدادها در این حوزه و تلاش برای حفظ هنراسلامی-ایرانی. 
۱۶- تاسیس واحد بین المللی فرشتگان ویژه ناشنوایان و کم شنوایان برای اولین بار در ایران. 
۱۷- راه اندازی واحدهای دانشگاهی حامی مادران به منظور تسهیل شرایط تحصیل آنان و حفظ جایگاه مقام زن در جامعه. 
۱۸- توسعه ورزش همگانی و دانشجویی به منظور ایجاد بسترهای مناسب جامعه سالم و پرنشاط.
۱۹- توسعه و مشارکت در ورزش قهرمانی و استفاده از ظرفیتهای دانشگاه در این حوزه. 
۲۰- توسعه دفاتر تقریب مذاهب دانشگاه آزاد اسلامی به منظور تقویت فعالیتهای آموزشی و دانشجویی اهل سنت. 
۲۱- ساماندهی و مهندسی مجدد ساختار دانشگاه چابک سازی، واگذاری اختیارات بیشتر به ساختارهای منطقه ای و استانی، تفکیک ساختار آموزشی و پژوهشی و فناوری از ساختارهای اقتصادی.