ارکان دانشگاه

ارکان دانشگاه عبارتند از:

۱- هیئت موسس

۲- هیئت امنا

۳- رئیس دانشگاه

۴- شورای دانشگاه