مطالب مرتبط با کلید واژه

پارک علم و فناوری


تأسیس مراکز نوآوری با هدف حمایت از پروژه‌های فناورانه مشترک دانشجویان و اساتید
دکتر صدری مهر تأکید کرد

تأسیس مراکز نوآوری با هدف حمایت از پروژه‌های فناورانه مشترک دانشجویان و اساتید

مدیرکل تجاری‌سازی و پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی بر تأسیس مراکز نوآوری با هدف حمایت از پروژه‌های فناورانه مشترک دانشجویان و اساتید تأکید کرد.

ادامه مطلب