مطالب مرتبط با کلید واژه

فناوری دانشگاه


تفاهم‌نامه همکاری صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی و اداره کل اقتصاد دانش بنیان و توسعه سرمایه گذاری امضا شد
در راستای حمایت از طرح‌های فناورانه با فرآیند جدید

تفاهم‌نامه همکاری صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی و اداره کل اقتصاد دانش بنیان و توسعه سرمایه گذاری امضا شد

تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی و اداره کل اقتصاد دانش بنیان و توسعه سرمایه گذاری دانشگاه آزاد اسلامی امضا شد.

ادامه مطلب